E-learning Super OSK Super OSK Super OSK

Strona głównaInne kursy i szkoleniaCertyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika (CPC)


Kurs przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego w transporcie osób i rzeczy, prowadzonego przez Instytut Transportu Samochodowego.

Miejsce i termin egzaminu jest wybierany przez uczestnika szkolenia z propozycji przedstawianej przez Instytut.

Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz zadań egzaminacyjnych. Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru, po 8 pytań z każdego modułu, uczestnik ma 120 minut na rozwiązanie testu. Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch części, z których każda obejmuje po dwa pytania, czas na rozwiązanie to 120 minut.

Warunkiem zaliczenia części testowej egzaminu oraz zadania jest uzyskanie 50 % możliwych do otrzymania punktów, natomiast z obu części łącznie należy uzyskać 60% punktów. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, kandydat otrzymuje Certyfikat Kompetencji Zawodowych w drogowym transporcie osób lub rzeczy.

Zapraszamy do współprcy:

 

 • Koncentrujemy naszą uwagę na praktykce czyli rozwiązywaniu zadań i testów egzaminacyjnych, które możecie Państwo spotkać na egzaminie w ITS.

 

 • Zdawalność po naszym kursie = bardzo wysoka

 

 • Po kursie każdy ma możliwość mailowych konsultacji z wykładowcą.

 

 • Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych w tematyce szkoleń CPC i transportu samochodowego instruktorów.

 

 • Każdy uczestnik otrzymuje od nas bardzo dobrze opracowane materiały pomocnicze (przepisy, testy, zadania). Można z nich korzystać również po ukończeniu kursu, przed egzaminem i w późniejszej pracy.

 

 • Do naszych szkoleń podchodzimy z należytą starannością, zależy nam na jak największej satysfakcji klientów.

 

 • Organizujemy również szkolenia dla grup zorganizowanych w naszych placówkach lub u klienta.

 

 • O jakości naszych kursów może świadczyć również fakt, iż inne firmy szkoleniowe z branży TSL odwiedzają nasze szkolenia CPC zdobywając na nich wiedzę i doświadczenie jak to dobrze robić...


Zapraszamy jeżeli chcesz podejść do tego wymagającego egzaminu bez stresu.
Zapewniamy:
szkolenie przybliżające kursantom dziedziny, które obejmuje egzamin państwowy

 • A. Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków przewozu

 • B. Prawo handlowe – zaznajomienie z warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach.

 • C. Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (przepisy rozporządzenia EWG nr. 3821/85, rozporządzenia WE 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE.

 • D. Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej.

 • E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej, rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.

 • F. Dostęp do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi.

 • G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych.

 • H. Bezpieczeństwo drogowe- kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy międzynarodowe.

Czego wymaga się od przewoźników/spedytorów?

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371, tekst jednolity z 2004r. Dz. U. nr 204 poz. 2088 z późn. zmianami) od dnia 1 stycznia 2002 r. we wszystkich rodzajach transportu drogowego (krajowym i międzynarodowym przewozie towarów i osób) wprowadzono obowiązek uzyskiwania licencji przewozowej, jako warunku wykonywania zawodu przewoźnika w zarobkowym transporcie drogowym ( od 1 lipca 2006 r. obowiązuje to również spedytorów).

Warunkiem pracy w zawodzie przewoźnik, spedytor jest posiadanie licencji, którą wydaje w międzynarodowym przewozie osób lub rzeczy Minister Infrastruktury, w przewozach krajowych Starostwa Powiatowe.


Jednym z podstawowych warunków uzyskanie licencji jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH przewoźnika drogowego.


Można go uzyskać posiadając wymaganą przepisami wiedzę, a ponadto należy zdać egzamin przed Komisją Państwową powołaną Decyzją Dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.


Szczegóły certyfikacji są podane na stronie www.its.waw.pl.© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl