E-learning Super OSK Super OSK Super OSK

Strona głównaInne kursy i szkoleniaInstruktor nauki jazdy

Zgodnie z art. 35 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2011.30.151 z późn. zm.) akredytowany  Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiraż prowadzi szkoleia dla Instruktorów Nauki Jazdy.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy może rozpocząć osoba, która:

 1. posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii
 2. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem
 3. przedstawi orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 4. przedstawi orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do kursu, kandydat na instruktora jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - sądowe
 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydane na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydane na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.)
 4. kserokopie prawa jazdy
 

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

 

Przedmiotowy zakres szkolenia

Kurs dla kandydatów na instruktorów obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne:

Część teoretyczna kursu obejmuje następujący zakres zagadnień:

 1. nauki podstaw techniki jazdy,
 2. przepisy ruchu drogowego,
 3. zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 4. problematyki:
  • wypadków drogowych,
  • psychologii transportu,
  • etyki zawodu instruktora,

Część praktyczna kursu obejmuje zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia nauki jazdy pojazdem odpowiednim do rodzaju szkolenia - prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie;

Informacje o szkoleniach:

Biuro 16 623 14 37

Kierownik Ośrodka Szkolenia Wiraż- Wacław Ochota 502 375 697

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl