E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaProjekty EUoperacja edukacja

informacje o projekcie 

 

Tytuł projektu:

„Operacja Edukacja!”

Kto realizuje:

 Horeca24 Sp. z o.o. i Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Okres realizacji:

1.10.2023 r. – 30.06.2027 r.

Cel projektu:

podniesienie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji (w tym w zakresie kompetencji cyfrowych) lub nabycie kwalifikacji (z wyłączeniem umiejętności/kompetencji podstawowych) i uzyskanie stosownych uprawnień/ certyfikatów itp. potwierdzających ich nabycie poprzez uczestnictwo w usługach rozwojowych finansowanych i realizowanych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Cel wspiera uczenie się przez całe życie, a także umożliwia zmianę kariery oraz wspiera mobilność zawodową uczestników.

Grupa docelowa:

4 600 osób dorosłych (w tym 2 346 kobiet), zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie subregionu rzeszowskiego, tj. powiatów rzeszowskiego, łańcuckiego i strzyżowskiego, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności /kompetencje / kwalifikacje (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową). W grupę docelową wpisują się osoby w niekorzystnej sytuacji tj. osoby posiadające niskie wykształcenie, osoby w wieku 55 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko/dzieci do lat 18 oraz kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Działania:

W ramach Projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:

  • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  • kursów umiejętności zawodowych,
  • innych kursów, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
  • walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

Rezultaty:

Rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji (w tym kwalifikacji cyfrowych i zielonych) przez co najmniej 3 910 osób, w tym 1 994 kobiet.

PUNKTY KONTAKTOWE:
Powiat rzeszowski - Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z.o.o., 37-072 Świlcza 145B
Powiat łańcucki - Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
Powiat strzyżowski - ul. Słowackiego 8, 38-100 Strzyżów.
CO PRZYGOTOWAĆ JESZCZE PRZED NABOREM
Załóżcie konto w Bazie Usług Rozwojowych i zapiszcie się na wybrane szkolenie - link poniżej
Sprawdźcie, czy wiecie jakie dane należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym - w razie pytań służymy pomocą
link do formularza online:
JAKIE ZAŁĄCZNIKI NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO? - ZALEŻY
KAŻDY uczestnik naboru musi dołączyć
kartę usługi rozwojowej z wybranym szkoleniem
REGULAMIN PROJEKTU:
OŚWIADCZENIE O MIESIĘCZNYM DOCHODZIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO PRZYPADAJĄCY NA 1 OS W GOSPODARSTWIE DOMOWYM - formularz PIT za poprzedni rok lub zaświadczenie o dochodach wydane przez pracodawcę .
PONADTO
osoby które pracują lub uczą się na jednym z powiatów (strzyżowski; łańcucki lub rzeszowski) - należy załączyć zaświadczenie z podaniem lokalizacji )
osoby mające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalne - należy dołączyć świadectwo z ostatniego etapu nauczania.
osoby posiadające niepełnosprawność - należy załączyć orzeczenie o niepełnosprawności
kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim - należy załączyć kopię zaświadczenia od pracodawcy lub odpowiedniego urzędu
osoba samotnie wychowująca dzieci - należy załączyć oświadczenie
DLA KOGO PROJEKTprzypominamy
Dla osób dorosłych które:
ZAMIESZKUJĄ UCZĄ SIĘ PRACUJĄ
na terenie powiatu RZESZOWSKIEGO, ŁAŃCUCKIEGO LUB STRZYŻOWSKIEGO.
nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

 

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, co oznacza, że Uczestnik samodzielnie wybiera usługę rozwojową, którą chce realizować oraz jej wykonawcę.

#FunduszeUE     #FunduszeEuropejskie 

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl