E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaProjekty EUProjekt pt. „Nowe umiejętności to nowe możliwości'- ZAKOŃCZONY

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Projekt pt. „Nowe umiejętności to nowe możliwości'' realizowany przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0079/17-00 z dnia 22.12.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 01.04.2019

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie
 

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym.

Projekt zapewnia działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnia działania na rzecz spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju.


Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych wśród 160 osób dorosłych w tym 130 Mężczyzn oraz 30 Kobiet pochodzących z terenu województwa podkarpackiego, w

przypadku osób fizycznych: uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w przypadku innych posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego. Osób w wieku od 21 i więcej lat w tym dla 100 osób o niskich kwalifikacjach poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia w terminie do 01.04.2019r.


Kto może uczestniczyć w projekcie?
Projekt skierowany jest do osób, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, mieszczące się w poniższych grupach, które spełnią następujące warunki:

 1. w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego, w przypadkach innych posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego,

 2. osoby w wieku 21 lat i powyżej szczególnie o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do poziomu do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj.: wykształcenie ukończone na poziomie co najwyżej liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej,

 

Liczba uczestników projektu:
W każdej edycji projektu zakwalifikowane zostanie 80 osób w tym minimum 15 kobiet. Łącznie do projektu zostanie zakwalifikowane 160 osób w tym minimum 30 kobiet.

Formy wsparcia w projekcie:
Każdy Uczestnik projektu będzie miał dostęp do jednego z trzech kursów kwalifikacyjnych tj.:

 1. Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR składający się z IV modułów (3 grup x 10 osób x 2 edycje):

 1. Moduł I Kwalifikacja wstępna przyspieszona C i C+E,

 2. Moduł II Kurs prawa jazdy kategorii C,

 3. Moduł III Kurs prawa jazdy kategorii C+E,

 4. Moduł IV Kurs dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR.

 1. Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS składający się z IV modułów (3 grup x 10 osób x 2 edycje):

 1. Moduł I Kwalifikacja wstępna przyspieszona C i C+E,

 2. Moduł II Kurs prawa jazdy kategorii C,

 3. Moduł III Kurs prawa jazdy kategorii C+E,

 4. Moduł IV Kurs żurawi przeładunkowych HDS.

 1. Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (2 grup x 10 osób x 2 edycje).


Etapy rekrutacji uczestników projektu

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch edycjach

I edycja: 04-05.2018 (80 uczestników, w tym minimum 15 kobiet),

II edycja: 10-11.2018 - (80 uczestników, w tym minimum 15 kobiet).

 

Kursy kwalifikacyjne zważywszy na ilość założonych grup w projekcie i czterech lokalizacji będą realizowane w następujących miejscowościach w podziale na dwie edycje:

 

I edycja:

 1. Jarosław: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa), Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa), Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (1 grupa),

 2. Rzeszów: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa), Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa),

 3. Stalowa Wola: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa),

 4. Sieniawa: Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa), Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (1 grupa).

II edycja:

 1. Jarosław: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa), Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa), Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (1 grupa),

 2. Rzeszów: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa), Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa),

 3. Stalowa Wola: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa),

 4. Sieniawa: Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa), Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (1 grupa).

 


Definicje:

Osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego według Kodeksu Cywilnego, to osoba, która zamieszkuje województwo podkarpackie zgodnie z art. 25, który mówi, iż „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

Osoby pracujące to osoby, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,
z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek - prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1.  
  1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym
   w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków,

  2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach),

  3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

 

Osoba bezrobotna - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności - BAEL jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

 

Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

 

Osoba długotrwale bezrobotna - Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się
w zależności od wieku: Młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy. Dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

 

Osoba o niskich kwalifikacjach należy rozumieć, że to osoby posiadające wykształcenie do poziomu do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach.

 

Osoby z niepełnosprawnościami - oznacza to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

 

Osoba powyżej 21 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 21 lat (od dnia 21 urodzin).

 

Osoba ucząca się - osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym.

 

Kurs kwalifikacyjny - oznacza kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia
w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest zobowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO NOWE MOŻLIWOŚCI”

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „NOWE UMIEJĘTNOŚCI TO NOWE MOŻLIWOŚCI”

 

 

Preambuła

 

Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie pt „Nowe umiejętności to nowe możliwości” realizowanego przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0079/17-00 z dnia 22.12.2017 r. zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

 

 

§ 1.

Definicje

 

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. Regulamin - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe umiejętności to nowe możliwości”.

 2. Projekt - projekt „Nowe umiejętności to nowe możliwości” realizowany przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż".

 3. Instytucja Pośrednicząca (w skrócie IP) - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
  z siedzibą przy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.

 4. Projektodawca/Beneficjent - Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż", Chłopice 69, 37-561 Chłopice.

 5. Biuro projektu - Biuro Projektu „Nowe umiejętności to nowe możliwości” zlokalizowane pod adresem: ul. Kasztelańska 6, 37-500 Jarosław, województwo podkarpackie, tel. 16 623 14 37 lub 785 184 785, e-mail: projekt@wiraz.eu

 6. Strona internetowa Beneficjenta - strona http://www.wiraz.eu/projekt-ue

 7. Uczestnik projektu - Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, zarazem jest zdolny i deklaruje gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

 8. Dzień przystąpienia do Projektu - dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest podpisywana tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

 9. Dokumenty rekrutacyjne - komplet dokumentów, które należy złożyć w Biurze Projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze Kandydatów na Uczestników do Projektu.

 10. NAK - Numer Aplikacyjny Kandydata - numer nadany Kandydatowi przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych do Projektu.

 11. Osoba zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego według Kodeksu Cywilnego, to osoba, która zamieszkuje województwo podkarpackie zgodnie z art. 25, który mówi, iż „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.

 12. Osoby pracujące to osoby, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie,
  z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek - prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową - są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1.  
  1. osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym
   w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków,

  2. osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach),

  3. osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

 1. Osoba bezrobotna - to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności - BAEL jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych (dziennych), nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

 2. Osoba bierna zawodowo - to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

 3. Osoba długotrwale bezrobotna - Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się
  w zależności od wieku: Młodzież (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy. Dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

 4. Osoba o niskich kwalifikacjach należy rozumieć, że to osoby posiadające wykształcenie do poziomu do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. wykształcenie ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa). W przypadku gdy uczestnik posiada np. wykształcenie policealne (szkoły policealne), tj. ISCED 4, nie wpisuje się w definicję osób o niskich kwalifikacjach.

 5. Osoby z niepełnosprawnościami - oznacza to osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
  z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).

 6. Osoba powyżej 21 roku życia, to osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 21 lat (od dnia 21 urodzin).

 7. Osoba ucząca się - osoba uczestnicząca w kształceniu formalnym.

 8. Kurs kwalifikacyjny - oznacza kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia
  w zawodach dla danej kwalifikacji. Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest zobowiązany uwzględnić w realizowanym na kursie programie nauczania wszystkie wskazane w podstawie programowej kształcenia w zawodach komponenty właściwe dla danej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 

 

§ 2.

Informacje o projekcie

 

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, na podstawie umowy nr RPPK.09.05.00-18-0079/17-00 z dnia 22.12.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 2. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie.

 3. Projekt jest realizowany przez Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż", Chłopice 69, 37-561 Chłopice, województwo podkarpackie.

 4. Okres realizacji projektu: 01.04.2018 - 01.04.2019.

 5. Obszar realizacji projektu obejmuje województwo podkarpackie.

 6. Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym.

 7. Projekt zapewni działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez:

 1. równościowe kryteria rekrutacji,

 2. przełamywanie stereotypów zawodów i przyczyn segregacji w różnych sferach życia,

 3. brak barier architektonicznych i transportowych,

 4. prowadzenie Biura Projektu w godzinach dostępnych dla wszystkich zainteresowanych,

 5. materiały szkoleniowe nie będą propagować postaw dyskryminacyjnych,

 6. elastyczne godziny szkoleń lub wydłużony czas wsparcia,

 7. odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby osób z niepełnosprawnościami opisane
  w formularzu zgłoszeniowym

 8. dostępność do informacji o projekcie oraz formularzy zgłoszeniowych i załączników bez bariery dostępu do informacji.

 1. Projekt zapewni działania na rzecz spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju (dotyczy całego projektu):

 1. stosowanie oświetlenia LED oraz energooszczędnych sprzętów,

 2. używanie papieru ekologicznego,

 3. prowadzenie dokumentacji elektronicznej (w miarę możliwości),

 4. część materiałów przekazywanych Uczestnikom projektu w formie elektronicznej (na e-mail),

 5. uwrażliwienie kadry zarządzającej na temat przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju.

 

 

§ 3

Formy wsparcia

 

 1. Kursami kwalifikacyjnymi zostanie objętych 160 osób (30 kobiet i 130 mężczyzn) łącznie 16 grup x 10 osób.

 2. Każdy Uczestnik projektu będzie miał dostęp do jednego z trzech kursów kwalifikacyjnych tj.:

 1. Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR składający się z IV modułów (3 grup x 10 osób x 2 edycje):

 1. Moduł I Kwalifikacja wstępna przyspieszona C i C+E,

 2. Moduł II Kurs prawa jazdy kategorii C,

 3. Moduł III Kurs prawa jazdy kategorii C+E,

 4. Moduł IV Kurs dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR.

 1. Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS składający się z IV modułów (3 grup x 10 osób x 2 edycje):

 1. Moduł I Kwalifikacja wstępna przyspieszona C i C+E,

 2. Moduł II Kurs prawa jazdy kategorii C,

 3. Moduł III Kurs prawa jazdy kategorii C+E,

 4. Moduł IV Kurs żurawi przeładunkowych HDS.

 1. Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (2 grup x 10 osób x 2 edycje).

 1. Realizacja kursów kwalifikacyjnych będzie realizowana w następujących terminach:

 1. I edycja: 06.2018 - 10.2018 (kurs dla 8 grup x 10 uczestników = 80 uczestników w tym minimum 15 kobiet),

 2. II edycja: 12.2018 - 04.2019 (kurs dla 8 grup x 10 uczestników = 80 uczestników w tym minimum 15 kobiet).

 1. Kursy kwalifikacyjne zważywszy na ilość założonych grup w projekcie wskazanych w ust. 2 i czterech lokalizacjach będą realizowane w następujących miejscowościach w podziale na dwie edycje:

 1. I edycja:

 1. Jarosław: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa), Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa), Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (1 grupa),

 2. Rzeszów: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa), Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa),

 3. Stalowa Wola: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa),

 4. Sieniawa: Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa), Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (1 grupa).

 1. II edycja:

 1. Jarosław: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa), Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa), Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (1 grupa),

 2. Rzeszów: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa), Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa),

 3. Stalowa Wola: Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR (1 grupa),

 4. Sieniawa: Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS (1 grupa), Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (1 grupa).

 1. Szczegółowy harmonogram realizacji kursów kwalifikacyjnych wraz z miejscem ich realizacji zostanie upubliczniony na stronie internetowej Beneficjenta oraz przekazany zostanie do wiadomości Uczestnikom projektu.

 2. Każdemu Uczestnikowi projektu zostanie przekazany szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego na który się zakwalifikował.

 3. Kursy kwalifikacyjne realizowane będą w lokalizacjach wskazanych w ust. 4 z zastrzeżeniem, iż na dany kurs zakwalifikowanych będzie minimum 10 osób.

 4. Kursy kwalifikacyjne będą odbywać się od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00 (dni i godziny ustalane będą na podstawie najczęstszych wskazań Kandydatów podczas rekrutacji).

 5. Każdy Uczestnik Projektu po odbyciu kursu kwalifikacyjnego otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu i będzie zobowiązany podejść do egzaminu zewnętrznego.

 6. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

§ 4.

Warunki udziału w projekcie

 

 1.  
  1. Projekt skierowany jest do osób, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, mieszczące się w poniższych grupach, które spełnią następujące warunki:

 1. w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego, w przypadkach innych posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego,

 2. osoby w wieku 21 lat i powyżej szczególnie o niskich kwalifikacjach - osoby posiadające wykształcenie do poziomu do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj.: wykształcenie ukończone na poziomie co najwyżej liceum, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej,

 1.  
  1. Niespełnienie przez Kandydata kryteriów dostępu, o których mowa w ust. 1 jest równoznaczne z negatywnym wynikiem oceny formalnej i skutkuje niezakwalifikowaniem Kandydata do etapu oceny merytorycznej.

  2. W obrębie grupy docelowej dodatkowo premiowane będą osoby, które należą do jednej lub więcej z następujących grup:

 1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,

 2. osoby długotrwale bezrobotne,

 3. osoby wykazujące się motywacją do podniesienia kwalifikacji zawodowych.

 

 

§ 5.

Proces rekrutacji

 

 1. W ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności to nowe możliwości” podczas procesu rekrutacji zrekrutowanych zostanie 160 osób (30 kobiet i 130 mężczyzn) w tym 100 osób o niskich kwalifikacjach oraz minimum 10 osób w wieku 50+.

 2. Rekrutacja do projektu odbędzie się w dwóch edycjach.

 1. I edycja: 04-05.2018 (80 uczestników, w tym minimum 15 kobiet),

 2. II edycja: 10-11.2018 - (80 uczestników, w tym minimum 15 kobiet).

 1. Regulamin rekrutacji, w tym wzór Formularza zgłoszeniowego oraz wymagane załączniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Beneficjenta.

 2. Szczegółowy termin rekrutacji zostanie upubliczniony na stronie internetowej Beneficjenta. Każda edycja rekrutacji będzie prowadzona przez minimum 14 dni kalendarzowych.

 3. Komunikat o planowanej rekrutacji do projektu zostanie zamieszczony na stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. Informacje o rekrutacji ukażą się również w mediach i miejscach powszechnie odwiedzanych przez społeczeństwo.

 4. W przypadku zebrania niewystarczającej liczby Formularzy zgłoszeniowych na dany kurs dopuszcza się możliwość przedłużenia rekrutacji Kandydatów w lokalizacjach gdzie taka sytuacja nastąpiła. Informacja o zamknięciu list w lokalizacjach gdzie na dany kurs zakwalifikowało się minimum 10 osób oraz o przedłużeniu naboru w lokalizacjach gdzie nie zebrała się wystarczająca ilość Formularzy zgłoszeniowych zostanie umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta.

 5. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest wypełnienie przez Kandydata Formularza zgłoszeniowego (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
  i złożenie go w wyznaczonym terminie rekrutacji.

 6. Do Formularza zgłoszeniowego Kandydat będzie zobowiązany dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenia kandydata dotyczące udziału w projekcie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego),

 2. Oświadczenie kandydata o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego) - dotyczy wyłącznie osoby biernej zawodowo,

 3. Oświadczenie kandydata o przynależności do grupy docelowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Formularza zgłoszeniowego),

 4. Oświadczenie kandydata potwierdzające zatrudnienie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Formularza zgłoszeniowego)

 5. Test motywacyjny (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Formularza zgłoszeniowego),

 6. Zaświadczenie z PUP o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej oraz okres zarejestrowania (wydane przez PUP nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych przed złożeniem formularza rekrutacyjnego) - dotyczy wyłącznie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy (załącznik nr 6 do Formularza zgłoszeniowego).

 1. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać ze strony internetowej Beneficjenta bądź otrzymać osobiście (w wersji elektronicznej) w Biurze Projektu. Możliwe będzie także przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych do osoby zainteresowanej drogą
  Internetową na e-mail.

 2. Formularz zgłoszeniowy do Projektu należy wypełnić komputerowo i złożyć go wraz
  z wymaganym kompletem załączników.

 3. Formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany czytelnie przez Kandydata do udziału
  w projekcie w miejscach do tego wskazanych.

 4. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w Biurze Projektu ul. Kasztelańska 6, 37-500 Jarosław; w Rzeszowie, ul. Miłocińska 1a, 35-232 Rzeszów; w Stalowej Woli, ul. Wolności 10a, 37-450 Stalowa Wola oraz w Sieniawie, Wylewa 243, 27-530 Wylewa.

 5. Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub w miejscowościach wskazanych w ust. 12 (w godz. 10:00-17:00 od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą/kurierem na adres Biura Projektu, bądź elektronicznie.

 6. W przypadku wysłania Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty/kuriera - należy kierować na adres siedziby Biura Projektu, tj. ul. Kasztelańska 6, 37-500 Jarosław
  z dopiskiem „Nowe umiejętności to nowe możliwości”.

 7. W przypadku przekazania Formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej na e-mail: projekt@wiraz.eu (skanu), Kandydat niezwłocznie na żądanie Beneficjenta, a najpóźniej
  w dniu podpisania deklaracji udziału w projekcie dostarczy Formularz zgłoszeniowy wraz
  z załącznikami w wymaganej postaci (oryginałów lub kopii) pod rygorem odstąpienia przez Beneficjenta od podpisania przez Kandydata deklaracji udziału w projekcie ze skutkiem natychmiastowym.

 8. W przypadku przesłania Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty/kuriera bądź e-maila, za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura Projektu oraz godzinę dostarczenia listu przez pocztę czy kuriera bądź datę i godzinę wpłynięcia dokumentów na e-mail.

 9. Każdy Kandydat, który przedłoży Formularz zgłoszeniowy otrzyma Numer Aplikacyjny Kandydata (NAK) wraz z informacją o dacie i godzinie złożenia Formularza zgłoszeniowego.

 10. W przypadku osobistego składania Formularza zgłoszeniowego, potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem NAK będzie wydawane Kandydatowi w Biurze Projektu lub w miejscowościach wskazanych w ust. 12, w dniu składania formularza.

 11. W przypadku złożenia Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem poczty/kuriera bądź
  e-maila, Kandydat otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem NAK na podany
  w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

 

 

§ 6

Weryfikacja formularzy rekrutacyjnych

 

 1. Każdy złożony Formularz zgłoszeniowy zostanie oceniony pod względem formalnym oraz przyznane zostaną mu punkty zgodnie z kryteriami oceny określonymi w ust. 8.

 2. Ocena formalna Formularzy zgłoszeniowych będzie prowadzona przez Personel projektu
  w oparciu o Kartę oceny formularza zgłoszeniowego (część A) stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 3. Ocenę negatywną podczas oceny formalnej otrzymają Formularze zgłoszeniowe w sytuacji gdy:

 1. Kandydat nie spełnia kryteriów udziału w projekcie określonych w § 4 niniejszego regulaminu,

 2. Formularz zgłoszeniowy został złożony po zamknięciu rekrutacji do projektu,

 3. Formularz zgłoszeniowy nie został przygotowany na wzorze będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Formularze zgłoszeniowe zawierające uchybienia w postaci: nie wypełnienia wszystkich wymaganych pól formularza, braku podpisów, bądź braku załączników będą mogły zostać uzupełnione i/lub poprawione przez Kandydatów jednokrotnie w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kandydata informacji z wykazem uchybień.

 2. Informacje o uchybieniach będą przekazywane Kandydatom na adres e-mail wskazany
  w Formularzu zgłoszeniowym i potwierdzone również drogą telefoniczną.

 3. Nie złożenie uzupełnień i/lub poprawek w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta lub złożenie w sposób nieprawidłowy i/lub niekompletny skutkować będzie odrzuceniem Formularza zgłoszeniowego z przyczyn formalnych.

 4. Formularzom zgłoszeniowym prawidłowym pod względem formalnym zostanie przyznana punktacja zgodnie z kryteriami oceny określonymi w ust. 8, w oparciu o Kartę oceny formularza zgłoszeniowego (część B) stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 5. Kryteria preferencyjne oceny Formularzy zgłoszeniowych:

 1. osoba bezrobotna/ bierna zawodowo - 5 pkt.,

 2. osoba długotrwale bezrobotna - 10 pkt.,

 3. motywacja - na podstawie testu motywacyjnego 0-10 pkt.

 1. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać Kandydat w trakcie oceny wg kryteriów oceny to 25 punktów.

 2. W przypadku Kandydatów (z tej samej listy rankingowej), którzy uzyskali taką samą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny, na wyższej pozycji zostanie uplasowany Kandydat, który posiada wcześniejszą datę lub godzinę złożenia Formularza zgłoszeniowego. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w danym kursie kwalifikacyjnym uzyskają kobiety do momentu osiągnięcia wskaźnika 15 kobiet w Projekcie w I edycji oraz 30 kobiet
  w Projekcie w II edycji.

 3. W każdej edycji rekrutacji po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych sporządzone zostaną listy rankingowe osób z największą liczbą punktów zakwalifikowanych do projektu w podziale na miejscowości, w których odbywać się będą kursy kwalifikacyjne. Dodatkowo sporządzone zostaną listy z podziałem na kobiety i mężczyzn. Listy rezerwowe niezakwalifikowanych do projektu ułożone będą według zdobytej liczby punktów i umieszczone zostaną na stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu. Do realizacji Projektu w każdej edycji zakwalifikowanych zostanie łącznie 80 osób, w tym 15 kobiet i 65 mężczyzn.

 4. Beneficjent zastrzega, iż w razie nie zebrania wystarczającej liczby zgłoszeń w danej lokalizacji realizacja kursu kwalifikacyjnego wskazanej w § 3 ust. 4 przy jednoczesnym złożeniu większej liczby Formularzy zgłoszeniowych w innych lokalizacjach, może do danej lokalizacji przyporządkować (za zgodą Kandydata) Kandydata o tej samej płci z innej lokalizacji, z zachowaniem ilości punktowej.

 5. Weryfikacja Formularzy zgłoszeniowych powinna zakończyć się w terminie do 10 dni roboczych od terminu zamknięcia naboru, a zrekrutowani Kandydaci po dokonaniu formalności opisanych w ust. 17 rozpoczną udział w projekcie. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przedłużenia oceny. Informacja o tym fakcie zostanie podana na stronie internetowej Beneficjenta.

 6. Informacje o ostatecznym zakwalifikowaniu Kandydata do udziału w projekcie będzie przekazywana na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym i potwierdzona również drogą telefoniczną.

 7. Lista Kandydatów do udziału w projekcie zostanie zatwierdzona przez Beneficjenta, będzie ostateczna i nie będzie podlegać procedurze odwoławczej.

 8. Listy Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowe Kandydatów do udziału w projekcie umieszczone zostaną na stronie internetowej Beneficjenta oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu.

 9. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zobowiązane do złożenia w terminie 3 dni od ogłoszenia listy Kandydatów do udziału w projekcie deklaracji udziału w projekcie wraz następującymi dokumentami:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu),

 2. Oświadczenia Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych osobowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu),

 3. Podpisania umowy uczestnictwa w projekcie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu)

 4. Wypełnienia testu diagnozującego poziom wiedzy w zakresie wybranego kursu kwalifikującego.

 1. Nie podpisanie dokumentów wymienionych w ust. 17 w terminie wskazanym przez Beneficjenta skutkuje odrzuceniem Kandydata z udziału w projekcie.

 2. W sytuacji rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Projektu, w dalszej kolejności do Projektu zostanie zakwalifikowana osoba o tej samej płci z tej samej lokalizacji realizacji kursu kwalifikacyjnego, co osoba rezygnująca, która uzyskała największą liczbę punktów wśród osób pozostających na liście rezerwowej. Osoby mogą być zakwalifikowana do Projektu do momentu rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego. W szczególnych sytuacjach termin zakwalifikowania może być po rozpoczęciu kursu kwalifikacyjnego jednakże każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i będzie wymagał zgody Beneficjenta (nie później jednak niż w okresie pozwalającym na nadrobienie materiału szkoleniowego).

 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi i stanowią dokumentację projektową.

 

 

§ 7

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

 

 1. Każdy Uczestnik Projektu ma prawo do:

 1. udziału w jednym ze wskazanych w formularzu wsparciu wymienionych w § 3,

 2. dodatkowych konsultacji z wykładowcami i instruktorami w przypadku posiadania problemów ze zrozumieniem tematyki zajęć.

 1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:

 1. podpisania listy odbioru materiałów szkoleniowych w pierwszym dniu kursu kwalifikacyjnego,

 2. podpisywania listy obecności oraz listy odbioru posiłku każdego dnia teoretycznego kursu kwalifikacyjnego,

 3. 100% frekwencji na zajęciach w ramach kursu kwalifikacyjnego,

 4. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i testów (weryfikujących postęp w nauce) związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów,

 5. bieżącego informowania Beneficjenta o ewentualnych zmianach istotnych danych osobowych np. zmiana nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, miejsca zamieszkania, miejsca zatrudnienia, utraty prawa jazdy.

 6. bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie.

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest przystąpić do egzaminów zewnętrznych z każdego modułu we wskazanych terminach.

 2. W przypadku nie zdania egzaminu prawa jazdy kat. C i C+E lub egzaminu na operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową za pierwszym podejściem, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do co najmniej 2 podejść do egzaminu w ramach środków własnych.

 3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przekazania kserokopii dokumentów oraz informacji niezbędnych do ustalenia wskaźników projektu tj. certyfikatów, zaświadczeń, kser prawa jazdy itp. każdorazowo po każdym odbytym egzaminie aż do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

 4. Uczestnika Projektu jest zobowiązany do odbycia badań lekarskich i/lub psychologicznych wskazanych przez beneficjenta w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do odbywania kursu kwalifikacyjnego. Koszt badań zostanie zwrócony Uczestnikowi Projektu.

 5. Uczestnikowi projektu w związku z uczestnictwem w kursach kwalifikacyjnych nie przysługuje dodatek szkoleniowy.

 6. Uczestnikowi projektu nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na kursy kwalifikacyjne.

 

 

§ 8

Skreślenie Uczestnika Projektu oraz rezygnacja z udziału w projekcie

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do Biura Projektu pisemną informację wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.

 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, które mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, działania siły wyższej lub gdy nie mogą być znane Uczestnikowi Projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

 3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu przed rozpoczęciem bądź na wczesnym etapie realizacji projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba o tej samej płci z listy rezerwowej według wskazanych lokalizacji w przypadku braku takiej osoby mają zastosowanie zapisy z § 6 ust. 12 (jednak nie później niż w okresie pozwalającym na nadrobienie materiału szkoleniowego).

 4. Beneficjent ma prawo rozwiązać umowę z Uczestnikiem Projektu w trybie natychmiastowym z winy Uczestnika Projektu w przypadku stawienia się w trakcie realizacji projektu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych/ odurzających lub w chwili uzyskania informacji o zatrzymaniu prawa jazdy kategorii B (zatrzymanie prawa jazdy kategorii B nie dotyczy Uczestników projektu kursu Operatora wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową).

 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego, w okresie dłuższym niż 6 zajęć szkoleniowych, Uczestnik Projektu będzie zobowiązany do zwrotu w trybie natychmiastowym 100% kosztów kursu kwalifikacyjnego, który został dla niego zaplanowany w projekcie.

 6. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

 7. Powyższe postanowienia wynikają z faktu, iż projekt jest finansowany ze środków publicznych i na Beneficjencie i na Uczestniku projektu spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie.

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Zapisy regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów i Uczestników projektu, należy do Beneficjenta.

 3. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Beneficjenta.

 4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki.

 5. Uczestnik projektu wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie zdjęć, wykonanych w trakcie realizacji Projektu, na których znajduje się jego wizerunek w celu upowszechniania wiedzy
  o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Beneficjenta.

 6. Każdy Uczestnik projektu zobowiązany jest do respektowania zasad niniejszego Regulaminu.

 7. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz przepisach prawa dotyczących realizacji projektu.

 8. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany w dokumentach programowych bądź wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a także przepisach prawa dotyczących realizacji projektu.

 9. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Beneficjenta.

 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Beneficjenta.

 

Załączniki do Regulaminu:

 

 1. Załącznik nr 1 - Wzór Formularza zgłoszeniowego

 2. Załącznik nr 2 - Wzór karty oceny Formularza zgłoszeniowego

 3. Załącznik nr 3 - Wzór Deklaracji udziału w Projekcie

 4. Załącznik nr 4 - Wzór Oświadczenia Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych

 5. Załącznik nr 5 - Wzór umowy uczestnictwa w projekcie.

 

Jarosław, dnia: 17.04.2018 r.

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl