E-learning Super OSK Super OSK Super OSK
Strona głównaProjekty EUprojekt SJ -

Aby wziąć udział w rekrutacji o dofinansowanie należy złożyć komplet dokumentów wymaganych przez regulamin:

. Formularz rekrutacyjny:

. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

. Wymagane zaświadczenia min.:
zaświadczenie od pracodawcy / zleceniodawcy / placówki oświatowej, potwierdzające kryterium - pracy/pobierania nauki lub zamieszkania w jednym z objętych dofinansowaniem subregionów.
kserokopia świadectwa ( w przypadku osoby o niskich kwalifikacjach)

Tu znajdziecie nasze kursy i szkolenia na które możecie składać wnioski o dofinansowanie:

Tu znajdziecie informacje dot. miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych:

Macie ptania?
Dzwońcie do nas! 782 184 782

 

Informacje o projekcie

„SJ – program wsparcia osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji dla powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i leżajskiego”

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze FEPK.07.14-IP.01-0025/23 pod tytułem „SJ – program wsparcia osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji dla powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i leżajskiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.14 Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu i uzupełnianiu kwalifikacji i kompetencji.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 • Beneficjent: STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
 • Czas trwania: 01.01.2024 r. do 31.12.2027 r.
 • Adres biura projektu: Rzeszów, al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów

Cel projektu

Celem Projektu jest uzyskanie przez 3308 os. dorosłe z subregionu jarosławskiego (1158K, 2150M) kwalifikacji/kompetencji w wyniku udziału w UR realizowanych w systemie popytowym, w terminie do 31.12.2027 r. Pośrednim celem realizacji działań jest wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, a także lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej, co jest zgodne z celem szczegółowym 4(g) (EFS+) FEP 2021-2027. Rezultatem projektu jest osiągniecie kwalifikacji/ kompetencji przez 3308 osób (1158K, 2150M) z wskazanego subregionu.

Grupa docelowa projektu

Grupę docelową stanowi 3890 osób (1362 kobiet, 2528 mężczyzn) spełniających następujące kryteria:

 • osoby dorosłe (osoby, które ukończyły 18 r.ż);
 • osoby, które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z powiatów subregionu jarosławskiego tj.: jarosławskiego, przeworskiego, leżąjskiego;
  osoby zainteresowane z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje umiejętności/kompetencje/kwalifikacje.

Wsparciem w projekcie nie mogą zostać objęte osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby, które biorą lub brały już udział w Projekcie u innego Operatora.

Planowane formy wsparcia

Uczestnicy/czki w ramach Projektu będą mieli możliwość skorzystania z usług rozwojowych dostępnych na Bazie Usług Rozwojowych wraz z walidacją i certyfikacją, w formie:

 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • kursów umiejętności zawodowych,
 • innych kursów niż ww., umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami,
 • walidacji i certyfikacji kwalifikacji i kompetencji, w tym ich odnawiania, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

Kandydaci/tki na Uczestników/czki Projektu sami/e decydować będą o wyborze rodzaju usługi rozwojowej oraz wykonawcy realizującego usługi rozwojowe.

 

Nasza nazwa w Bazie Usług Rozwojowych:


Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż"

 NIP: 792-101-91-04

 

(Jeżeli w Bazie Usług Rozwojowych nie ma szkolenia które potrzebujesz , prosimy o kontakt. Ustalimy jakie szkolenie i w jakim terminie jest potrzebne i dodamy je do Bazy Usług Rozwojowych)

© 2012 Wiraż - Ośrodek Szkolenia Kierowców i operatorów. Wszelkie prawa zastrzeżone.
modyfikacje oraz opieka techniczna: solfino.pl